Víte, jak je to s legislativní problematikou u fotovoltaických elektráren?

  • U fotovoltaických elektráren propojených s přenosovou nebo distribuční soustavou s instalovaným výkonem do 10 kW, v režimu provozu tvz. mikrozdroje nemáte absolutně žádné daňové povinnosti, tento výkon však bohatě dostačuje na běžnou domácnost.
  • Fotovoltaické elektrárny o výkon do 50 kW pro vlastní spotřebu propojených s přenosovou nebo distribuční soustavou lze provozovat i bez licence Energetického regulačního úřadu. Při výkonu fotovoltaické elektrárny do 50 kW, kdy se nejedná o výrobu pro vlastní spotřebu může být z pohledu energetického zákona licence vyžadována a s tím spojené další povinnosti. V takovém případě je nutné posoudit, zdali se jedná o podnikání či nikoliv. Pojem podnikání je obecně upraven v občanském zákoníku a podnikání v energetických odvětvích v energetickém zákoně.
  • Při výkonu nad 50 kW musíte získat licenci od Energetického regulačního úřadu, je potřeba mít odpovědného zástupce a s povinnostmi souvisí i vedení účetnictví a pravidelné měsíční výkazy na OTE.
  • Z hlediska stavebního zákona můžeme výstavbu fotovoltaické elektrárny řadit pod kategorii drobných, jednoduchých, vyhrazených nebo ostatních staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Pod drobné stavby můžeme řadit fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 50 kW, jenž nevyžadují povolení záměru pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění způsob užívání stavby, jsou splněny podmínky požární bezpečnosti stavby, apod. Omezení se týkají také památkových zón a chráněných území. V případě jednoduchých staveb se jedná o výrobnu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 100 kW. V takovém případě není vyžadováno kolaudační rozhodnutí, jenž je nahrazeno oznámením stavebnímu úřadu o dokončení stavby a stavbu lze užívat ihned po dokončení. Pod kategorii vyhrazených staveb spadají výrobny elektřiny využívající sluneční záření s celkovým instalovaným výkonem nad 5 MW. 

POPTAT PORADENSTVÍ