Aktuality


 

 

 

Nová dotace od NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, příjem žádostí od 12.10.2021

zelena-usporam-doplnkova-varianta-lg.png

Dotace pro fotovoltaiku stále pokračují. Maximální výše podpory je až 200 000 Kč na pořízení nové FVE včetně baterií na jeden rodinný dům. Čím vyšší instalovaný výkon tím vyšší dotace. Maximální instalovaný výkon FV modulů je 10 kWp

dorace nová .jpg

Příklad výpočtu dotace: 

Fotovoltaika o výkonu 3 kWp       40 000 Kč za výkon 2 kWp 

                                                       10 000 Kč  za další 1 kWp 

                      Dotace celkem        50 000 Kč + 5 000 Kč za energetický posudek

 

Fotovoltaika o výkonu 5 kWp včetně baterií s kapacitou 7 kWp 

                                                 60 000 Kč  za výkon 2 kWp s hybridním měničem

                                                 30 000 Kč za další 3 kWp 

                                                 70 000 Kč za baterie 

              Dotace celkem            160 000 Kč + 5 000 Kč za energetický posudek 

 

Max. výše dotace je 50 % z celkových realizačních výdajů. U bateriového systému je minimální podporovaná kapacita baterií jednonásobek a maximální dvojnásobek instalovaného výkonu FV modulů ( např. u FVE o výkonu 5 kWh lze instalovat baterie od 5 kWh do 10 kWh). 

 

Nově lze žádost i pro stavby určené k rodinné rekreaci využívané k trvalému rodinnému bydlení. Podmínkou je prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti a nemovitost mít zapsanou v katastru nemovitostí jako stavba pro rodinnou rekreaci. 

Podpora se poskytuje pouze na nové systémy nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému. 

 

Bližší informace zde : Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám platné od 21.9.2021

Výpočtové nástroje zde : https://2030.novazelenausporam.cz/dokument/2557

Podmínky pro dotaci se stále ještě upravují a tato verze nemusí být konečná. Dotace : Projekt NÍZKOUHLÍKOVÁ DOPRAVA VE SPOLEČNOSTI SOLARPARTNER S.R.O.

je spolupracován Evropskou unií. 

EU.png

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Název projektu:

Nízkouhlíková doprava ve společnosti SolarPartner s.r.o. pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti.

Jméno žadatele: SolarPartner s.r.o.

Termín realizace: 2021

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení posledního vývojového modelu elektromobilu třídy M1 pro společnost SolarPartner s.r.o. na adrese Hájkova 479,344 01 Domažlice, par.č.1516 Domažlice, kú 530853. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti SolarPartner s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Přidanou hodnotou přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky:

V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.Nově lze požádat o dotaci C3.9

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

Výše dotace C3.9 je  80 000 Kč 

Podmínky :

 • celkový využitelný zisk  ≥ 3 000
 • akumulace přebytků energie do teplé vody
 • min. objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže  200 l 

 Zde si prohlédněte : Nabídku C3.9

 

Platné dotace NZÚ do 31.12.2021

dotace.jpgNovinky DOTACE NZÚ pro fotovoltaiky

NZU.JPG

Nově lze požádat o dotaci C.3.8 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem, až do výše  150 000 Kč.  

Další podpora:

Rozšíření stávajícího solárního systému pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20%, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10%.

O podporu mohou požádat:

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Požádat o dotaci lze:

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online žádostí
 • Žádat můžete pře zahájením, v průběhu nebo před dokončení prací
 • Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2021

Podmínky programu:

 • Žadatel je vždy vlastníkem rodinného domu
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti
 • Rozhodné datum pro stanovené způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datum evidence žádosti

 

Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla. – Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží – vysokoteplotní a nízkoteplotní). – Minimální celkový objem akumulace musí být 180 l∙kWp-1 instalovaného výkonu, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit alespoň 50 % z celkového objemu akumulace. – Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem, a to s automatickým přepínáním ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Každá z částí musí mít zajištěn také samostatný ohřev plynule řízenou topnou tyčí (patronou) či plynule řízeným elektrokotlem. – Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a topných tyčí (patron) či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny do elektrizační soustavy. – Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální provozní stav (např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty…) a při dosažení jeho limitů automaticky využívat topné tyče (patrony) či elektrokotel. – Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %. – Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %. – V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. – V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. – V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.

Výše dotace pro fotovoltaiky

 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdaj

Podmínky NZÚ pro žadatele dotaceNový SHOP

 https://shop.solarpartner.cz/Dotace na fotovoltaiku pro malé, střední i velké podniky, firmy!

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky, firmy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 300 tis. – 100 mil. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

Dokumenty ke stažení:

MÁM ZÁJEM O DOTACI