Aktuality


 

 

 

Dotace : Projekt NÍZKOUHLÍKOVÁ DOPRAVA VE SPOLEČNOSTI SOLARPARTNER S.R.O.

je spolupracován Evropskou unií. 

EU.png

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Název projektu:

Nízkouhlíková doprava ve společnosti SolarPartner s.r.o. pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti.

Jméno žadatele: SolarPartner s.r.o.

Termín realizace: 2021

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení posledního vývojového modelu elektromobilu třídy M1 pro společnost SolarPartner s.r.o. na adrese Hájkova 479,344 01 Domažlice, par.č.1516 Domažlice, kú 530853. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti SolarPartner s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Přidanou hodnotou přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky:

V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.Nově lze požádat o dotaci C3.9

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

Výše dotace C3.9 je  80 000 Kč 

Podmínky :

 • celkový využitelný zisk  ≥ 3 000
 • akumulace přebytků energie do teplé vody
 • min. objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže  200 l 

 Zde si prohlédněte : Nabídku C3.9

 

Platné dotace NZÚ do 31.12.2021

dotace.jpgNovinky DOTACE NZÚ pro fotovoltaiky

NZU.JPG

Nově lze požádat o dotaci C.3.8 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem, až do výše  150 000 Kč.  

Další podpora:

Rozšíření stávajícího solárního systému pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20%, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10%.

O podporu mohou požádat:

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Požádat o dotaci lze:

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online žádostí
 • Žádat můžete pře zahájením, v průběhu nebo před dokončení prací
 • Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2021

Podmínky programu:

 • Žadatel je vždy vlastníkem rodinného domu
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti
 • Rozhodné datum pro stanovené způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datum evidence žádosti

 

Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla. – Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží – vysokoteplotní a nízkoteplotní). – Minimální celkový objem akumulace musí být 180 l∙kWp-1 instalovaného výkonu, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit alespoň 50 % z celkového objemu akumulace. – Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem, a to s automatickým přepínáním ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Každá z částí musí mít zajištěn také samostatný ohřev plynule řízenou topnou tyčí (patronou) či plynule řízeným elektrokotlem. – Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a topných tyčí (patron) či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny do elektrizační soustavy. – Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální provozní stav (např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty…) a při dosažení jeho limitů automaticky využívat topné tyče (patrony) či elektrokotel. – Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %. – Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %. – V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. – V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. – V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.

Výše dotace pro fotovoltaiky

 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdaj

Podmínky NZÚ pro žadatele dotaceNový SHOP

 https://shop.solarpartner.cz/Dotace na fotovoltaiku pro malé, střední i velké podniky, firmy!

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky, firmy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 300 tis. – 100 mil. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

Dokumenty ke stažení:

MÁM ZÁJEM O DOTACI